Próby odtworzenia drzewa genealogicznego rodziny Rybickich.

1. Wstęp  (idź do)

2. Teks opracowany przez Mieczysława Jana Rybickiego (1111-1142) o rodzinie Rybickich  (idź do)

3. Tekst opracowany przez Mieczysława Jana Rybickiego (1111-1142)  o rodzinie Warchałowskich  (idź do)

4. Tekst Tadeusza Tomasza Józefa Rybickiego (1111-11)   (idź do)

5. Teksty o rodzinie Rybickich od Heleny Mamoń - Styrna  (idź do)

6. Nagrania rozmowy Mieczysława Jana (11110-1142)  z Józefem Romanem (1111-125)  (idź do)

7. Reprodukcje Szematyzmów Galicyjskich.  (idź do)

8. Drzewo w formacie - *.ged (Gedkom),   drzewo w formacie -  *. PDF,  drzewo w formacie - *. FTL   (idź do)

9.   (idź do)

10. (idź do)

11. Rozmaite dziwne, najczęściej od rzeczy (idź do)


1. Wstęp   do góry

Postanowiłem zebrać co się tylko da o rodzinie Rybickich w jeden plik składający się z wielu podkatalogów. I tak mamy tu część opisową wykonaną przez Mieczysława Jana a uzupełnioną przez autora strony. Wszystkie informacje pochodzą z paru źródeł. Pisemne: Mieczysław Jan, Tadeusz ......, Polski Słownik Biograficzny

 


2. Teks opracowany przez Mieczysława Jana Rybickiego (11110-1142) o rodzinie Rybickich. Uzupełnione przez M.H.R (1111-145) w oparciu o pozostałe, pokazane tu materiały.  do góry

GENEALOGIA RODZINY RYBICKICH

      RYBICCY   -  herbu Pogoń I-sza, książęca, pieczętująca się korona z siedmioma, czy nawet z dziewięcioma palkami. ŻUK jest jedynie zawołaniem rodowym i nie ma żadnego związku z herbem. Według ustnych przekazów któryś z przodków wyróżnił się w bitwie pod Grunwaldem  i  wówczas miało być nadane szlachectwo. Inny z przodków miał podobno być związany tajemnica (?) śmierci króla Polski Władysława IV, który wracając z Wilna do Warszawy zmarł dn. 20 maja 1648 r. w Merczu nad Niemnem na Litwie na kilka dni przed klęską Korsuńska (bunt Bohdana Zenobiji  Chmielnickiego 1595 ? -  1657, Hetmana kozackiego). Wówczas miano nadać rodowi tytuł książęcy, przyznając jedynie godność - bez majątku, jako nagrodę za chwalebny czyn. Dane o herbie można znaleźć w drugim tomie "Die Polnischen Stammwappen ihre Geschichte und ihre Sagen".W języku niemieckim. Autorem jest Emilian von Zernicki - Szeliga, Hamburg, Verlag von Henri Grand, 1904 r. Informacje również podaje Jerzy Sewer Teofil hrabia Dunin - Borkowski w pracy pt. "Spis nazwisk szlachty polskiej" , Lwów, 1887 r.

.SZCZEGÓŁOWY OPIS OSÓB ZEBRANY W KOLEJNOŚCI LICZBOWEJ

UWAGA: od NN Antenata (Adama) do Franciszka (111) - syn Wawrzyńca (11)   - Informacje są moim domysłem i kompilacją zebranych informacji. Bardzo mało prawdopodobne aby odzwierciedlały prawdziwą historię rodziny. Niech ten odcinek drzewa będzie tylko osnową wg której będzie się je próbowało odtworzyć.

        0 -  Adam  - syn . ............

        1 - Maciej  - syn Adama (0)   (pisze:  T a d e u s z -T o m a s z - J ó z e f(1111-11) - s. Józefa-Konstantego(1111-1) ) Tłumaczenie: "Spisano (sporządzono) na zamku w Liwie w ostatni piątek przed świętem Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny roku pańskiego 1676. Zostaje skwitowany szlachcic Maciej Rybicki(1) syn Adama Rybickiego(0), osobiście stawiający się przed urzędem (urzędnikiem) i w obecności pisarzy starostwa zamku w Liwie."

Pisze:  T a d e u s z -T o m a s z - J ó z e f(1111-11)- s. Józefa-Konstantego(1111-1): W Volumini Legum akt elekcji Augusta II z dnia 28 VI 1697 podpisany przez licznych Rybickich (z województwa Płockiego) a pomiędzy nimi także przez Macieja Rybickiego(1), naszego przodka, uwidocznionego w drzewie rodzinnym na drugim miejscu. (zob. Volumina Legum, wydanie z r. 1860, tom V, str. 442.)

       11 - Wawrzyniec - syn Macieja(1)   Zauważam (pisze:  T a d e u s z -T o m a s z - J ó z e f(1111-11) - s. Józefa-Konstantego(1111-1) ),  że "w Paprockim wpisany jest także: Rybicki Laurentiu (Wawrzyniec) de Radomskie, anno 1546. Czy to jednak nasz przodek niewiadomo"

     111 - Franciszek - syn Wawrzyńca (11)  Pradziad mój (pisze:  T a d e u s z -T o m a s z - J ó z e f (1111-11)- s. Józefa-Konstantego(1111-1) )  Franciszek Rybicki(111), przysłany był przez posiadacza Starostwa Lubaczewskiego, Andrzeja Mniszcha, jenerała Wielkopolskiego, ożenionego z Bruhlówną, córką ministra Saskiego – po pierwszym rozbiorze państwa do odebrania dóbr, należących do tego starostwa. Zamieszkał wtedy w Płazowie, w okolicy Lubaczowa. Pradziad (pisze:  T a d e u s z -T o m a s z - J ó z e f - s. Józefa-Konstantego (1111-1) ) "Franciszek przeszedł był prawdopodobnie, jako administrator do służby państwowej i do służby tej wstąpił później jego syn śp. Grzegorz Józef Rybicki (1111),"

       112 - Paweł - syn Wawrzyńca (11)

       1111 - Grzegorz Józef - syn Franciszka (111) - zmarł w 1848 w Bełżcu.  Mój dziad (pisze:  T a d e u s z -T o m a s z - J ó z e f (1111-11)- s. Józefa-Konstantego (1111-1) ), który był początkowo na niższych stanowiskach w Verwaltugsamcie w Lubaczowie a w końcu został zarządcą lasów państwowych w Łomnie, gdzie po 50 letniej służbie się spensjonował. („ als Cameralguter – Verwalter), poczym na ostatnie lata życia zamieszkał u swojej córki Józefy z Rybickich Schmiedtowej (1111-5), żony właściciela dóbr Bełżec z przyległościami, gdzie umarł w r. 1848.

       1111-1 - J ó z e f - K o n s t a n t y - syn Grzegorza Józefa (1111) - data i miejsce urodzenia nie znane. Chyba miał rodzeństwo, ale nic o nim nie wiadomo. Żonaty z Michaliną-Wiktorią Tarnawską, która zmarła w 1891 roku.  Piastował w Rohatynie urząd Sekretarza Rady Miejskiej (Magistratu).  Dzieci:  Tadeusz -Tomasz -Józef , Zygmunt, Leontyna, Mieczysław i Maria - Michalina - Józefa. Zmarł w 1915 r. na cholerę azjatycka.

       1111-2 - Alojzy - syn Grzegorza Józefa (1111)

     1111-3 - Zygfryd - syn Grzegorza Józefa (1111)  Urodzony około 1798r. Pisze:  (T a d e u s z -T o m a s z - J ó z e f - s. Józefa-Konstantego (1111-1)) Śp. Stryj Zygfryd urodzony około r. 1798 był prawdopodobnie synem Mrówczyńskiej. Żonaty z Marią Mroczkowską.

   

 

    

     1111-4 - Ignacy - syn Grzegorza Józefa (1111)

     1111-5 - Józefa - córka Grzegorza Józefa (1111)

     1111-11 - T a d e u s z - T o m a s z - J ó z e f - s. Józefa - Konstantego (1111-1), ur. dnia 7 marca 1862  r. w Rohatynie nad Gniłą Lipą. Dnia 28 grudnia 1895 r. we Lwowie w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostola zawarł związek małżeński  z  Zofia-Franciszka - Karolina Smolka, urodzoną dnia 1 kwietnia 1871 roku we Lwowie, a zmarłą dn. 4 lutego 1957 r., córka Karola Smolki, dyrektora  Lwowskiej Kasy Oszczędnościowej, i Franciszki z domu Bielańskiej. Świadkami byli: Boleslaw Bielanski, wicedyrektor Banku Hipotecznego, i Mieczysław Rybicki, urzędnik Krakowskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Sakramentalny związek pobłogosławił ksiądz Jan Kaczorowsk i, wikariusz rzeczonej parafii. Jako emeryt piastował we Lwowie urząd sędziego apelacyjnego. W latach dziewięćdziesiątych XIX w. mieszkał we Lwowie przy ulicy Sykstuskiej 32.  Dzieci:  Paweł, Andrzej i Anna.  Zmarł we Lwowie w 1938 roku.

    1111-12 - Z y g m u n t - s. Józefa-Konstantego (1111-1),  ur. w 1863 r. w Rohatynie. We Lwowie był wysokiej rangi urzędnikiem kolejowym, cesarsko-królewskim nadradcą sądu. Żonaty z Olga Panczak, nauczycielką  (prawdopodobnie krewną nieznanego z imienia Panczaka, kierownika szkoły w Lyscu, nauczyciela z 29 letnim stażem zawodowym, zmarłym w 53 roku życia, dn. 7 maja 1905 r. w Lyscu),  która zmarła prawdopodobnie w Częstochowie. Dzieci:  Stanisław, Maria, Józef-Roman, Stefan, Antoni i Mieczysław. Zmarł na cholerę w 1915 r. w Brzeżanach. Pochowany tamże na tzw. cmentarzu cholerycznych.

       1111-13 - L e o n t y n a - c. Józefa-Konstantego (1111-1), ur. we Lwowie, po mężu Michalska. Owdowiała wcześnie. Mieszkała po tym w Kołomyi, a nastopnie u swojego brata  Zygmunta Brzeżanach. Dzieci: nie miała. Zmarła prawdopodobnie w Brzeżanach. Data nieznana.

     1111-14 - M i e c z y s l a w -  s. Józefa-Konstantego( 1111-1), ur. we Lwowie. Urzędnik Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Krakowie.  Żonaty z Wanda Warchałowską.  Dzieci: Michał - Wacław, Tomasz, Jerzy-Leopold - Józef, Kazimiera - Zofia - Jadwiga, Józef, Władysław i Mieczysława.  Zmarł na zapalenie płuc we Lwowie w 1902 r.

      

      1111-21 - Stanisław - s. Alojzego (1111-2) urodzony 1856 zmarł 1939. Pseudonim Józef Rystan. Bardzo aktywny na polu budownictwa kolejowego i organizacji kolejnictwa na terenia Austrii i innych krajów europejskich.

Patrz Polski Słownik Biograficzny Tom .... strona 316

     1111-31 - Eugenia - Maria - Felicja Rybicka - c. Zygfryda (1111-3) Urodzona w 1850 natomiast zmarła w r.1874 Ungvarze na Węgrzech.

    1111-15 - M a r i a - M i c h a l i n a - J ó z e f a - c. Józefa-Konstantego (1111-1) ur. w sierpniu 1866 r.  Dnia 10 października 1886 r. we Lwowie w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej zawarła związek małżeński z Janem-Aleksandrem Rozenstockiem, ziemianinem, właścicielem dóbr ziemskich Rusiatycze vel Hrusiatycze w powiecie skalackim (parafia Podkamien), synem Aleksandra i Agaty z domu Seidmann.  Jan-Aleksander urodził się w lipcu 1851 r.  Świadkami ślubu byli: Józefat Bogoria Podlewski, właściciel dóbr ziemskich Chomiakówka w powiecie czortkowskim, i Tadeusz Żuk Rybicki, pomocnik adwokacki w Rzeszowie.

    1111-111 - P a w e l  - H i e r o n i m - s. Tadeusza (1111-11) ur. dn. 30 września 1902 r. w Janowie  Lwowskim. Socjolog, publicysta, prof. zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent w 1924 r. Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Lwowskiego. W latach 1929 - 1930 studiował na uniwersytetach w Kolonii i w Paryżu. W 1926 r. obronili doktorat.  W latach 1934 - 1957 był dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Doktor habilitowany w 1946 r., w 1955 r. profesor, w 1957 r. profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Rady Naukowej Towarzystwa Rozwoju Ziem Odzyskanych, od 1958 r. współpracownik Instytutu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk (IHNiTP PAN), wieloletni kierownik Katedry Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, współorganizator i wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członek - korespondent Académie Internationale d'Historie des Sciences w Paryżu oraz International Sociological Association. Mieszkał w Krakowie przy ulicy Józefitów 19 B.   Ożenił się późno, o żonie nic nie wiadomo. Dzieci:  dwóch synów. Zmarł dn. 15 lipca  1988 r. w Krakowie. Pochowany jest na cmentarzu Rakowickim.

    1111-112 - A n d r z e j - F r a n c i s z e k - M o j z e s z, - s. Tadeusza (1111-11),  ur.  31 marca 1897 r. we Lwowie. Ochrzczony został we Lwowie dnia 6 kwietnia 1897 r. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Marii Magdaleny przez księdza Ludwika Albusa, administratora tej parafii. Rodzicami chrzestnymi byli: w pierwszej parze - Mojżesz Rybicki, dyrektor banku i Franciszka Smolka, zaś w drugiej parze - Mieczysław Rybicki i Janina Bielanska. Uczęszczał do III Gimnazjum im. Stefana Batorego we Lwowie. Maturę zdał w 1915 r. w  polskim gimnazjum we Wiedniu, gdzie rodzice przenieśli się w czasie działań wojennych 1914/1915 r. Po powrocie zapisał się na Wydział Mechaniczny Politechniki Lwowskiej. Współpracował z wieloma redakcjami, m.in. "Słowa Polskiego" w 1930 r., "Gazety Lwowskiej" w 1935 r. Był pilotem. Po katastrofie nie mógł latać. Rozkwitł w nim wówczas talent pisarski  (pseudonim literacki: " Jan Werter"), a wiec literat, poeta, tłumacz literatury francuskiej, dramaturg.  Był autorem dramatów: "Noc śnieżysta", "Biała sowa", "Tak było i będzie", "Kostium Arlekina". Napisał zbiór wierszy: "Wiersze ulotne",  "Strofy gorzkie",  Był autorem wielkiego poematu epicznego "Gawęda Barska", oraz powieści  "Los". Pozostawił wiele prac nie wydanych. Przed 1939 r. wygłaszał wiele odczytów w Polskim Radio. W czasie II wojny światowej nie opuścił Lwowa, gdzie pracował w Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich (tzw. "Ossolineum"). Prawdopodobnie nie był żonaty. Dzieci nie miał. Zmarł - na białaczkę - w Krakowie dn. 5 marca 1966 r. w Domu Literata, gdzie dożywał swoich dni. W prasie krakowskiej ("Dziennik Polski", "Tygodnik Powszechny" nr 17 /900/ - podziękowanie brata i rodziny oraz  "Życie Literackie" nr 12 /736/ i nr 14 /738/) ukazały się notatki żałobne. Pochowany na cmentarzu Rakowickim.

Patrz Polski Słownik Biograficzny Tom .... strona 303.

     1111-113 - A n n a  -  c. Tadeusza (1111-11). O jej miejscu i dacie urodzenia niczego nie wiemy. Po mężu nosiła nazwisko  Sztecel. Dzieci: nie miała. Po 1945 r. mieszkała w Milanówku i tam zmarła w 1967 r.

    1111-121  - A n t o n i -  s. Zygmunta (1111-12). Nie wiadomo  o nim ani kiedy, ani gdzie się urodzili. Zmarł jako dziecko w wieku  3-5 lat. Miejsce śmierci nie znane.

    1111-122 - M i e c z y s l a w  -  s. Zygmunta (1111-12). Nie wiadomo kiedy się urodził ani gdzie zmarł  jako dziecko w wieku  4 -7 lat. Miejsce śmierci nie znane.

    1111-123 - S t a n i s l a w - J ó z e f -  s. Zygmunta (1111-12). Ur. 8 listopada 1898 r. we Lwowie.  Zmarł 27 lutego 1980 r. w Warszawie.  Mieszkał w Pankach kolo Częstochowy, gdzie był sekretarzem Rady Miejskiej (Magistratu). Absolwent Akademii Nauk Politycznych (ANP) w Warszawie. Podczas II wojny światowej był prezydentem  Częstochowy. Po II wojnie światowej współorganizator samorządu w Ministerstwie Ziem Odzyskanych, następnie dyrektor Departamentu Samorządu w Ministerstwie Administracji Publicznej oraz  dyrektor Departamentu Organizacji i Płac w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej. Pod koniec życia był dyrektorem Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich (PZWL) w Warszawie. Prezes Zarządu Oddziału Związku Emerytów i Rencistów. Uczestnik I i II wojny światowej. Major w stanie spoczynku Wojska Polskiego. Odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari. Wydał książkę pt. "Pod znakiem orla i kruka. Fragmenty wspomnień z lat okupacji."  (Wydanie drugie, rozszerzone,  Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990). W Pankach w 1924 r. ożenił się z wdowa, Maria z Górskich ("Masia"),  I - voto Zajdler, zmarła w wieku 81 lat,  dn. 8 października  1980 r. Jej pierwszy mąż dzierżawił w Pankach majątek i został tam zamordowany podczas rabunku. Z pierwszego małżeństwa  Maria miała syna Zdzisława ("Zdzitek"), ur. w 1919 r., maturzystę w 1938 r. W 1938/1939 r. elewa - podchorążego (Szkoła Podchorążych we Włodzimierzu Wołyńskim) 7. pułku artylerii lekkiej (p.a.l.). W czasie okupacji będąc podporucznikiem  Armii Krajowej używał pseudonimu  "Żbik" i działał jako instruktor szkoleniowy w Tajnej Organizacji Wojskowej (TOW). Zginął jako dowódca plutonu mokotowskiego, w Warszawie dn. 17 maja 1944 r. podczas akcji "Kedywu" ("Kierownictwo Dywersji AK"), w trakcie próby zastrzelenia funkcjonariusza niemieckiego wywiadu wojskowego, pułkownika Borysa Smyslowskiego. Wspomniana Maria z Górskich była uczestniczka ruchu oporu, członkinią Związku Bojowników o Wolność i Demokracje  (ZBoWiD), działaczka  samorządu mieszkaniowego i członkinią Związku Emerytów i Rencistów, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz  Złotą Odznaka za Zasługi dla Warszawy. Dzieci: Stanisław i Zygmunt Stanisław - Józef wraz ze swą żoną Marią oraz "Zdzitkiem" zostali pochowani w Warszawie na cmentarzu Wojskowym w kwaterze BII 24 - VI - 8, pod nazwiskiem: "Żuk-Rybicki".

Patrz Polski Słownik Biograficzny Tom .... strona 318

   1111-124 - M a r i a  -  c. Zygmunta  (1111-12), ur. 17stycznia 1901 r.  Zamężną za Zenonem Michalowiczem, nafciarzem z  Zagórza. Dzieci: nie miała. Zmarła w Milanówku w 1983 r. i tam pochowana.

   1111-125 - J. - R.  -  s. Zygmunta (1111-12), 

Patrz Polski Słownik Biograficzny Tom .... strona 308.

Patrz Wikipedia : ....

   1111-126 - S t e f a n  -  s. Zygmunta (1111-12),  ur. około 1902 lub raczej w 1903 roku.  Duch niespokojny, przedsiębiorczy, zaskakujący otoczenie swoimi poczynaniami. W latach dwudziestych miał w kraju jakieś kłopoty, z którymi "poradził sobie" wyjeżdżając do Francji, gdzie wstąpił do Legii Cudzoziemskiej. Po II wojnie światowej powrócił do Polski. Jako tzw. "Biały Kapitan" był związany z próba wywozu z Polski za granice skarbu rodziny hrabiów Potockich. (Był z tego zrobiony film, chyba "Czarci Zleb"?). Był proces i wyrok. Po odbyciu kary ożenił się i osiadł w Łodzi. Dzieci: podobno w świecie, z żona nie miał. Zmarł w Łodzi dn. 10 kwietnia 1984 r.

     1111-141 - M i c h a l - W a c l a w - s. Mieczyslawa (1111-14), ur. we Lwowie dnia 26 stycznia 1892 r. w domu przy ulicy Leona Sapiehy 25. Poród przyjęła akuszerka Emilia Stanuszkiewicz. Ochrzczony został we Lwowie - w kościele parafialnym pod wezwaniem Marii Magdaleny - dnia 20 kwietnia 1892 r. przez księdza Jana Stopczyńskiego -  dyrektora szkoły  Panien Benedyktynek. Rodzicami chrzestnymi byli: w pierwszej parze - Emeryk Grzymała - cesarsko-królewski profesor gimnazjum i Leontyna Michałowska, żona właściciela dóbr ziemskich, zaś w drugiej parze - Antoni Michałowski i Felicja WarchałowskaMichał  -Wacław był oficerem  armii austriackiej; zginął w 1915 r. w walkach koło Lwowa. Miejsce grobu nie znane.

    1111-142 - T o m a s z - M a r i a n  - s. Mieczyslawa (1111-14), ur. 12 września 1893 r. we Lwowie przy ulicy Śniadeckich 3. Poród przyjęła akuszerka Elżbieta Chudakowska.  Ochrzczony został we Lwowie dnia 2 lutego 1894 r. Rodzicami chrzestnymi byli: Tadeusz Zuk-Rybicki  i Maria Rosenstock, żona właściciela dóbr ziemskich. W okresie szkolnym w Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" (organizacja przysposobienia  wojskowego działająca w zaborze austriackim). Od 1914 r. w  I Brygadzie  Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. W bitwie pod Kozinkiem (kolo Klimontowa) nad Nida -pod dowództwem Józefa Piłsudskiego z oddziałami rosyjskimi - ciężko ranny w nogę. Po rozwiązaniu Legionów internowany - w Szczypiornie na przedmieściu Kalisza - przez władze niemieckie, po tzw. kryzysie przysięgowym w Legionach Polskich. Przechodzili operacje obydwu łękotek. Prawnik, prokurator Sądu Wojskowego. W latach 1937-1939 był Szefem IX Okręgowego Sądu Wojskowego w Brześciu nad Bugiem. Stopień wojskowy:  podpułkownik dyplomowany, audytor (sędzia wojskowy). W 1939 r. szlak bojowy jako sędzia w Armii "Polesie" z gen. Franciszkiem Kleebergiem (1888 - 1941). Do niewoli niemieckiej w bitwie na Polesiu Lubelskim pod Wolą Gułowską kolo Kocka (ostatnia bitwa z Niemcami w 1939 roku). Obozy jenieckie: IX-B Osterode w górach Harzu, X-A Itzehoe kolo LubekiX-A Sandbostel, też kolo Lubeki, przez rok więzienie w Hamburgu, X-C Lubeka, wreszcie VI-B w Doessel kolo Warburga we wschodniej Westfalii. Tam przebywał około trzech tygodni i zginął od wybuchu bomby lotniczej zrzuconej na obóz dnia 27 września 1944 r. Jego numer jeniecki: 584 IX-B. Liczne zainteresowania:    zbieractwo - filatelistyka, numizmatyka, bron biała, palna krótka, palna długa, ksiązki, starodruki. Zainteresowania historia bez  szczególnego wydzielenia. Po prostu interesował się wszystkim cokolwiek miało jakieś powiązanie z dziejami. W niewoli pracował nad pochodzeniem i związkami imion i nazw słowiańskich. W młodości uprawiał sport: piłkę nożna, szermierkę, strzelał (w Legionach Polskich był strzelcem wyborowym). W latach 1934-1936 był działaczem Wojskowego Klubu Sportowego "LEGIA"  w Warszawie. Chorował na serce oraz gastrycznie na nieżyt żołądka i jelit, wątrobę. Doskonały piechur,  rowerzysta,  jeździec konny,  świetnie jeździł na nartach, prowadził motocykl,  samochód, pływał, wiosłował. Tatry - tylko turystycznie i miał tu wiele doświadczenia  Nadzwyczaj prawy, sumienny i punktualny, był wzorem słowności i obowiązkowości. Znało go i ceniło wiele osób z najrozmaitszych środowisk  Jego zdanie zawsze wysoko ceniono i liczono się z jego osoba.  Nie grał na żądnym instrumencie, ale bardzo lubił muzykę. Potrafił ładnie gwizdać, śpiewać. Znal dużo arii operowych i operetkowych, nucił je, znal słowa.  Ubóstwiał Jana Kiepurę. Doskonale grał w szachy i brydża, nigdy hazardowo. Wiedział jak korzystać z alkoholu, ale nigdy go nie nadużywał. Z języków obcych znal niemiecki, łacinę, grekę,  francuski  i  rosyjski.  Jeszcze przed 1939 rokiem wiedział, ze zginie tragicznie w jakimś wypadku, czy katastrofie  (przeczucie czy wróżba ?). Miał cięty dowcip, dla rozrywki pisywał dość udane wiersze i fraszki. Nie podróżował.  Nie wyjeżdżał za granice. Lubił nosić brodę lub chociaż same wąsy. Miał własny dom w Warszawie - na Żoliborzu Oficerskim - przy ulicy Stefana Czarnieckiego 11, obok tzw. "Hotelu Oficerskiego" przy placu Inwalidów 10. W fundament tego domu jest wmurowany kamień węgielny  Mieszkaniowo - Budowlanego Stowarzyszenia Spółdzielczego Oficerów, z siedziba przy placu Inwalidów 10 (we wspomnianym "Hotelu Oficerskim"). Prezesem I Rady Nadzorczej tego Stowarzyszenia był generał brygady WP Jakub Marian Krzemienski (1882 - 1955). Statut tego Stowarzyszenia został zarejestrowany uchwala Sadu Okręgowego w Warszawie  z dnia 11 listopada 1921 roku, za numerem 58. Wieloletnim prezesem był płk inż.. Karol Heczko (1886 - 1954), członkami zaś mjr dypl. Jan Janota oraz mjr dr Jan Niezgoda (1888 - 1977). Tomasz  był członkiem i chyba jednym z założycieli omawianego Stowarzyszenia, które  istnieje do dzisiaj. Jest to najstarsza spółdzielnia mieszkaniowa na Żoliborzu, w Warszawie i w Polsce. Żonaty z Eugenią - Karoliną  Nikorowicz.  Ślub w kościele św.. Mikołaja we Lwowie dnia 1 lutego 1919 roku. Dzieci: Danuta i Mieczysław. Pochowany w Doessel (obecnie przedmieście Warburga) we wschodniej Westfalii)

   1111-143 - J e r z y - L e o p o l d - J ó z e f - s. Mieczyslawa (1111-14), ur. we Lwowie dnia 1 maja  1895 r. w domu przy ulicy Śniadeckich 3. Poród przyjęła akuszerka Elżbieta Czudakowska. Ochrzczony został we Lwowie dnia 3 czerwca 1895 r. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Marii Magdaleny przez księdza Jana Lazarewicza. Rodzicami chrzestnymi byli: Zygmunt Rybicki, cesarsko-królewski nadradca sadowy i Stanisława Lis Biskupska, zona Ignacego Ignacego Lis Biskupskiego. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" i Legiony. W czasie walk I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego pod Konarami nad Koprzywianką kolo Staszowa (Ponidzie - Kielecczyzna) w 1915 roku wyszedł jako ochotnik na patrol i tam zginął. Miejsce grobu nie znane.

    1111-144 - K a z i m i e r a - Z o f i a - J a d w i g a - c. Mieczyslawa (1111-14), ur. we Lwowie dn. 14 lutego 1897 r. przy ulicy Kasztelanskiej. Poród przyjęła akuszerka Elżbieta Czudakowska. Ochrzczona została we Lwowie dnia 3 lipca 1897 r. w kościele parafialnym  pod wezwaniem sw. Marii Magdaleny przez księdza Longinusa Tabinskiego. Rodzicami chrzestnymi byli: Mieczysław Warchałowski, sędzia (?) i jego zona Jadwiga Warchałowska. Niezamężna. W 1920 r. odebrała sobie  życie.

  

    1111-145 - J ó z e f - S t e f a n (Dzidek) - s. Mieczysława (1111-14),  ur. 1 sierpnia 1898 r. we Lwowie. Architekt. Do 1939 r. jako naczelny architekt miasta Lwowa, lub na podobnym stanowisku pracował w lwowskim Magistracie. Po 1945 r. naczelny architekt Wrocławia. Prof. zwyczajny Politechniki Wrocławskiej, a później Politechniki  Gdańskiej. Zainteresowania: malarstwo, grafika, turystyka, myślistwo, chyba również fotografia - wszystko uprawiane osobiście. Żonaty  z  Janina Siutą. Dzieci: Michał i Barbara. Zmarł dnia 26 lipca 1974 r. w Rabce.  Pochowany w Gdańsku - Wrzeszczu, na cmentarzu Srebrzysto w Alei Zasłużonych .

Patrz:  Polski Słownik Biograficzny Tom .... strona 307.

Patrz:  http://mihurybi.website.pl/Lwow/

Patrz:  http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/b1a735dd-802a-4ef5-9dda-a346b7dc04bf/wladze_miejskie2005.pdf

    1111-146 - W ł a d y s ł a w  - s. Mieczysława (1111-14), ur. w 1900 r. we Lwowie. W okresie międzywojennym urzędnik w Państwowej Fabryce Olejów Mineralnych "POLMIN", w zakładach rafineryjnych w Drohobyczu, a po 1945 r. pracownik kolejowy. Żonaty ze Stefanią z domu . . . . . . .  Ona bez zawodu. Okresami "przy mężu". Kilkakrotnie rozchodzili się i schodzili. Stefania zmarła w latach 1970-1973 i pochowana we wsi Pogwizdów  kolo Bochni. Władysław - bezdzietny, zmarł tragicznie w wypadku kolejowym w Bochni w dniu 29 lutego 1968 r. Pochowany w Bochni.

   

     1111-147 - M i e c z y s l a w a  -  c. Mieczyslawa (1111-14),  ur. w 1902 r. we Lwowie, już po śmierci ojca. Początkowo "przy mężu" (Jan Wierzchoń, mjr służby czynnej WP) w Lublińcu koło Częstochowy. Po samobójstwie męża prowadziła w Mysłowicach nad Czarną Przemszą kolo Katowic  kolekturę Loterii Państwowej. Jan pochowany w Lublińcu w latach 1934 - 1936. Bliższe informacje u synowej, Marii Wierzchoniowej  (50-222 Wrocław, pl. Staszica 38 m. 5, tel 0~71 21 69 74). W 1939 roku, wykorzystując większą wygraną loteryjną, kupuje koło Bochni  domek, w którym w czasie wojny gromadzi wokół siebie rodzinę. Działa w spółdzielczości i ma na tym polu po 1945 r. zasługi. Matka chrzestna dla poz. 1111-1422. Przedsiębiorcza i zaradna.  Starała się wychować wzorowo  swoich dwóch synów: Krzysztofa i Andrzeja. Bardzo rodzinna, roztaczała wokół siebie wiele ciepła. Razem z matką, Wandą była nie wyczerpaną kroniką rodzinną. Dzieci: Jerzy, Krzysztof  i  Andrzej. Zmarła 10 kwietnia 1968 r. w Domu Zasłużonego Spółdzielcy w miejscowości Wyczesniak koło Puszczy Mariańskiej (były powiat skierniewicki). Pochowana w Krakowie na II cmentarzu Rakowickim.

     1111-1111 - . . . . . . . . . . . . .  - s Pawla (1111-111). Nic o nim nie wiadomo.

    1111-1231 - S t a n i s l a w  - s. Stanislawa (1111-123) ur. w 1932 r. w Pankach. Docent niewiadomej specjalności, inżynier. W latach 1980 wykładał w Nigerii swoja specjalność. Mieszkał w Warszawie, na Grochowie przy ul. Grenadierów. Dzieci: dwie córki (jedna z nich Magda - matematyczka). Pochowany w Warszawie na cmentarzu Wojskowym. Być może że grób na cmentarzu Wojskowym należy do jego ojca, o ile tamten nie został pochowany w Pankach. Chyba jednak syn Zygmunt zadbał o to aby ojca pochować na ekskluzywnym cmentarzu.

    1111-1232 - Z y g m u n t  - s. Stanislawa (1111-123), ur. dnia 15 maja 1925 r.  w Pankach. Prawnik. Szybko i konsekwentnie wspinał się po drabinie sukcesów politycznych, początkowo ZHP, później PPR,  itd. Zdecydowany w dąrzeniu do kariery. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wsławiony w 1968 r. represjami wobec studentów (wezwanie MO) przeciwko demonstrującym studentom. Podsekretarz  i sekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów, członek Biura Politycznego PZPR. Mieszkał w Warszawie na Mokotowie przy ul. Grażyny 22 m. 7. Dzieci: dwie córki. Zmarł dn. 2.maja 1989 r., pochowany w Warszawie na cmentarzu Wojskowym,  na koszt Państwa,  w Alei Zasłużonych.

     1111-1253 - K. - c. J. - R.  (1111-125)

    1111-1251 - H. - c. J - R. (1111-125),  

    1111-1252 - S. - A.  s. J. - R. (1111-125),

    1111-1261 - A n n a  -  c. Stefana (1111-126). Nic o niej nie wiemy.

    1111-1421 - D a n u t a - W a n d a - J u l i a  - c. Tomasza (1111-142), ur. 15 listopada 1921 w Warszawie. Okupacja: tajne studia w Wyższej Szkole Handlowej oraz praca w firmie "Bracia Borkowscy". Zakłady Elektrotechniczne. Sp. Akc. ("BRABORK") w Warszawie  przy ulicy Grochowskiej 306/308 na Grochowie. Tam również w AK. Po Powstaniu Warszawskim wywieziona do obozu koncentracyjnego Buchenwald. Choruje na płuca. W 1953 r. operacja usunięcia chorego płuca. Dużo paliła. Matka chrzestna dla 14221. Do przejścia na rentę, przez trzydzieści lat pracowała w Instytucie Biologii PAN w Krakowie. Przebywała w Węgierskiej Górce kolo Żywca. Niezamężna.  Zmarła dn. 14 kwietnia 1992 r. w szpitalu w Żywcu. Pochowana we Wieliczce, dn. 21 kwietnia 1992 r., we wspólnej mogile wraz z matka, Eugenią (kwatera IV-11-1). Zabrała z sobą do grobu wiele wiadomości o rodzinie. Dzieliła się nimi bardzo oszczędnie.

    1111-1422 - M i e c z y s ł a w - J a n  -  s. Tomasza (1111-142), ur. 15 czerwca 1928 r. w Warszawie. 7-ma kl. Szkoły Powszechnej w 1940 r w Bochni. Matura w 1948 r. w Warszawie. Studia geologiczne kończył dwukrotnie  - pierwszy raz bez powodzenia w 1953 r. Otrzymał nakaz pracy do Zakładów Górniczych "Konrad" (kopalnie miedzi). Po raz drugi w 1966 r. pracując w Instytucie Geologicznym. Okupacja: Szare Szeregi (konspiracyjne Harcerstwo), po 1945 roku - ZHP, a na studiach ZMP. Po 1975 roku ZBoWiD gdzie był aktywny na różnych stanowiskach do 1988 roku. Działał także na korzyść środowiska b. Jeńców  wojennych oflagu IV-B Doessel. Za pracę społeczną wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. W Instytucie Geologicznym pracował 26 lat. Jako geolog nie wyróżnił się niczym lecz gdy przechodził w roku 1988 na emeryturę  otrzymał brązowa odznakę "Zasłużony Pracownik Instytutu Geologicznego". Z wiekiem przyczepiły się don choroby reumatyczne i serca. Po 25 latach palenia porzucił ten nałóg, ale łakomstwa nie potrafił się pozbyć. Długo pamięta zrobione mu przez kogoś dobro, ale nigdy nie zapomina wyrządzonej mu krzywdy. Lubi muzykę lecz sam nie gra na żadnym instrumencie. Absolutnie nie przywiązuje wagi do sprawy ubioru. Gdy był młody wierzył, ze potrafi przebudować świat, Ojczyznę. Od ukończenia 60-tego roku życia na wymarzonej emeryturze lecz podjął prace w bibliotece ze względów "terapeutycznych". Ostatnio pracuje w bibliotece szkolnej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Ta praca daje mu bardzo dużo zadowolenia. Znalazł też pewne zadowolenie w pracy z komputerem. Dnia 19 marca 1954 r.  żonaty z Barbara Madej, do dnia dzisiejszego. Dzieci: syn Tomasz.

   1111-1451 - M i c h a ł - H u b e r t  -  s. Józefa  Stefana (Dzidka) (1111-145), ur. 12 styczeń 1941  r. we Lwowie. Architekt, nie działa w zawodzie. Zajmował się sportem samochodowym, płetwonurkowaniem, radioamator (SP2-NBX), fotografią. Parał się rozmaitymi zajęciami, dużo przebywał za granica (Afryka). Mieszka w Sopocie. Do emerytury pracował na własny rachunek w budownictwie (dewenloperstwo, realizacje w trybie inwestorstwa zastępczego). Żonaty. Dzieci: Marcin, Janina Maria, Jakub Krzysztof.

Zdjęcie: Nasz  wkład do zwycięstwa w II wojnie Światowej. Barbara i Michał w okopach w Kolanowie pod Bochnią.

Patrz:   www.rybickim.pl    www.rybickimichal.pl

    1111-1452 -  B a r b a r a - A g n i e s z k a  - c. Józefa (Dzidka) (1111-145), ur. 5 maja 1942 we Lwowie. Studia: archiektura na PG i ASP. W listopadzie 1967 wyjechała i pracowała jako architekt w Paryżu. Zamężna z Krzysztofem Rybickim  (przypadkowa zbieżność nazwisk). Bezdzietna. Od wielu lat mieszka z mężem w Hiszpanii.

   

 

 

1111-1471  - J e r z y  - s. Mieczysławy Wierzchoniowej (1111-147), ur. 1922 r. we Lwowie. Zmarł w wieku 6  lat na zapalenie wyrostka robaczkowego. Pochowany we Lwowie.

    1111-1472 - K r z y s z t o f  - s. Mieczysławy Wierzchoniowej (1111-147), ur. 1923 r. we Lwowie. Inżynier mechanik. Żonaty z Maria Merlet z Muszyny nad Popradem. Owdowiał dn. 10 maja 1972 r. Maria pochowana  we wspólnym grobie z teściową Mieczysławą Wierzchoń.  Krzysztof do 1939 roku  w Korpusie Kadetów nr 2 im. Marszalka Edwarda Śmigłego - Rydza w Rawiczu (ekskluzywna szkoła dla synów byłych Legionistów, zakres: szkoły powszechnej, gimnazjum i liceum, rygor oraz  dyscyplina wojskowe). Po śmierci Marii ożenił się powtórnie. Zerwał kontakt z rodzina. Obecne jego losy nieznane. Taternik. Dzieci: Krzysztof i Anna.

    1111-1473 - A n d r z e  j  -  s. Mieczysławy Wierzchoniowej (1111-147),  ur. 1930-1931r. w Lublińcu. Młodość bujna i szumna. Szkoła Morska do której się dostaje w nagrodę za udział w akcji ratowania ludzi po kolizji statku wycieczkowego Anna (przedwojenna Jadwiga, zbud. 1928 w stoczni Palmers) z bliźniaczą Wandą, w czasach wolny niemiecki holowni ratowniczy Polyp, po wojnie krótko jako holownik Wilk ) 26 lipca 1949 r. , krótko po 7 rano (w imieniny Anny) statek odbił od nabrzeża basenu Prezydenta w Gdyni z 68 pasażerami na pokładzie płynącymi na Hel. O godz. 7:25 tuż przy boi GD-w pełni widoczności-statek został staranowany przez turecki frachtowiec "Odenis", podążacy torem wodnym do Gdyni. Dziób tureckiego statku pzeciął i otworzył burtę Anny na szerokości 3 metrów, co spowodało jej szybkie zatonięcie. Natychmiastowa akcja ratunkowa ze strony załogi "Anny", będącego w pobliżu holownika ORP "Mistrz", oraz z udziałem dwóch szalup z "Odenisa" doprowadziłą do uratowania 75 osób w tym 61 pasażerów. Zginęło 7 pasażerów oraz 4 członków załogi w tym bufetowa Henryka Krawczyk, i jeden z bohateró akcji ratowncizej fotograf Stanuisław Maternicki (uratował 9 osób, zgniął z wyczerpania ratując 10-ą osobę) Podczas ratowania pasażerów zginęli również członkowie załogi: Konrad Górecki i Edmund Rogowski.. Pośmiertnie odznaczeni przez Bieruta Złotymi Krzyżami Zasługi, 28 lipca Izba Morska uznała winnym kapitana Anny, Zygmunta Bocewicza, rozprawa apelacyjna obwiniła stronę turecką. Wrak Anny spoczywający na głębokości 14 metrów został podniesiony is tatek po remoncie wszed do służby jako Zofia

Potem byle jaka praca. 0d 1957 roku pracuje wzorowo jako dyspozytor PKP we Wrocławiu. Dwukrotnie żonaty: I - z Ireną. Rozwiedziony; syn Marian w Bochni. II - z Maria Broniszewska, ur. 6 czerwca 1932 r. w Wiśniczu Nowym. Dzieci: Dorota i Urszula. Zmarł w 1988 - 1989 r., pochowany we Wrocławiu.


   
1111-12311 -   ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .-c. Stanisława. (1111-1231)  Nic o niej nie wiemy.

    1111-12312 -   ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  - c. Stanisława.  (1111-1231) Nic o niej nie wiemy.

    1111-12321 -   ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  - c. Zygmunta.  (1111-1232)  Nic o niej nie wiemy.

    1111-12322 -   ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  - c. Zygmunta.  (1111-1232)  Nic o niej nie wiemy.

    1111-12521 - D o r o t a  -  c. Andrzeja.(1111-1252), ur 29 04 1958 r. w Milanówku. 10 października 1983 r. wyszła za mąż za Cezarego Grzelaka. Używa podwójnego nazwiska: Dorota Rybicka-Grzelak. Mieszkają w Komorowie kolo Warszawy. Dzieci: córka. Olga  ur. 12 04 1984 w Warszawie i syn Maciej ur. 20 06 1991 w Warszawie.

    1111-14221 - T o m a s z - M i e c z y s l a w  - s. Mieczysława (1111-1422), ur. 11 kwietnia 1955 r. w Łodzi. Informatyk. Interesuje się elektroniką. Zna się na wielu rzeczach i o każdej ma bardzo dużo do powiedzenia. Zawarł związek z Ewelina Gradecka. W 1981 r. wyjechał z kraju. Mieszka w Australii. Opiekował się systemem komputerowym w Parlamencie Australii. Rozwiedziony. Dzieci: córka Aleksandra - Viktoria. Tomasz  -Mieczysław ostatnio administruje siecią komputerowa w wielkiej szkole w Canberze. Nie ożenił się powtórnie.

   

 1111-14721 - K r z y s z t o f  -  s. Krzysztofa (1111-1472), ur. 1950 r. w Krakowie. Niedokończona polonistyka. Profesjonalnie gra na gitarze (1978 r.) w zespołach muzycznych, ale nic o nim nie słychać, wiec chyba specjalnie się nie wybił. Nie wykluczone, ze był na wieloletnim tourne, za granica. Od rodziny odstał podobnie jak ojciec, choć w nieco mniejszym stopniu. Żonaty z Magdalena Rogal. Dzieci: Michał, dzisiaj (1999 r.) może jest jeszcze jedno lub dwoje (?). Mieszka w Warszawie, prowadzi działalność handlowa.

 

 1111-14722 - A n n a  -  c. Krzysztofa (1111-1472), ur. 1957 r. (?) w Krakowie. Niepełne średnie, urzędniczka. Mąż - Andrzej Tyrpa. Żyje w Krakowie. Dzieci: dwie córki, starsza Anna.

   

 

 

1111-14731 - M a r i a n  -  s. Andrzeja (1111-1473) z pierwszego małżeństwa z Irena, ur. w Bochni. Nic o nim nie wiadomo.   

1111-14732 - D o r o t a  - c. Andrzeja (1111-1473) z drugiego małżeństwa  z Marią, ur. 31 grudnia 1957 r. we Wrocławiu. Filolog rosyjski. Zamężna za Zbigniewem Kapustynskim. Mieszka we Wrocławiu. Dzieci dwoje: Krzysztof i .................   Więcej informacji u matki (patrz 1473).

    1111-14733 - U r s z u l a  -  c. Andrzeja (1111-1473) z drugiego małżeństwa z Maria, ur. 12 czerwca 1960 r. we Wrocławiu. Pracuje w PKP. Zamężna z Ryszardem Rokickim, rozwiedziona. Dzieci: nie posiada lub jedno (chyba dziewczynka). Więcej informacji u matki (patrz 1473).


    1111-147211 -
M i c h a ł   -  s. Krzysztofa jra. (1111-1472), ur. 1979 r. w Krakowie. Brak o nim informacji

    1111-147221 - A n n a  -  c. Anny Tyrpa, ur. 1972-1973 w Krakowie.  Brak o niej informacji.

    1111-147222 - . . . . . . . . . . .   -  c. Anny Tyrpa, ur. 1982 r. w Krakowie. Brak o niej informacji.

    1111-147321 - K r z y s z t o f  - s. Doroty Kapustynskiej, ur. 17 października 1981 r. we  Wrocławiu.


    1111-125211 - O l g a  - c. Doroty,  ur. 12 04 1984 w Warszawie

    1111-125212 - M a c i e j - s. Doroty, ur. 20 06 1991 w Warszawie.

 


3. Tekst opracowany przez Mieczysława Jana Rybickiego (11110-1142)  o rodzinie Warchałowskich   do góry

 
Genealogia rodziny WARCHAŁOWSKICH
 
 
 
W trakcie poprawek
 

 

222-2242 - H a n n a, - c. Zdzisława, ur. około 1938 roku we Lwowie. Skończyła w Krakowie Akademie Górniczo-Hutnicza.  Zamężna z Stefanem Bortkiewiczem ichtiologiem. Rozwiedli się. Kontaktuje się z Józefem i Janiną Rybicką w Gdańsku, a po ich śmierci, z ich synem Michałem. Sama również mieszka w Sopocie. Dzieci: syn Marcin.

222-2311 - . . . . . . . . . -- s. Janiny, ur. około 1942 roku. Nic o nim nie wiemy

222-2321 - K r y s t y n a   Baraniecka, - c. Mieczysława. Nic o niej nie wiemy.

222-14221 - T o m a s z, - s. Mieczyslawa. Omówienie patrz: Rybiccy.

222-22421 - . . . . . . . . . , - s. Anny. Nic o nim nie wiemy.

 


4. Tekst Tadeusza Tomasza Józefa Rybickiego (1111-11)  do góry

 

                                                                                                                                                                                                    Odpis

 Odcisk w laku pieczęci (sygnetu) z herbem Pogoń

 

Objaśnienia i uwagi do drzewa rodzinnego Rybickich

 I

 Drzewo rodzinne (genealogiczne) zestawiłem na podstawie metryk lub urzędowych wyciągów z aktów grodzkich i ziemskich. Daty, umieszczone w nawiasach obok imion oznaczają datę aktu, na podstawie którego wpisano dotyczące imię. Dla przykłady przytaczam kilka takich „wyciągów” z aktów grodzkich:

Np. 1. „Aktum In Castro Livensi Feria Sexta ante Festum Purific ionis Beatis smae Virginis Mariae, proxa Anno Domini 1676. Ouietatur Ribicki coram officio et aktis praesentibus castrensis Capitaneatus Livensis personaliter comparens Nobilis Mathias (1) olim Adami Ribicki (0) Filius”.

Treść: pokwitowanie zwróconego długu.

Tłumaczenie: "Spisano (sporządzono) na zamku w Liwie w ostatni piątek przed świętem Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny roku pańskiego 1676. Zostaje skwitowany szlachcic Maciej Rybicki (1) syn Adama Rybickiego (0), osobiście stawiający się przed urzędem (urzędnikiem) i w obecności pisarzy starostwa zamku w Liwie."

Np 2. “Aktum in castro Livensi, Feria Ouarta post Dominauma Oculi Ouadragesimalem proxima Anno Domini Millesimo Septi ngentesimo Ouinno (1705) – Donatio Zieleźniki (akt darowizny dóbr Zeleźniki, zeznany przez Melchiora Zeleźnickiego, syna śp. Grzegorza (“Nobilis”), na rzecz swego zięcia (“Nobilis”) Wawrzyńca Rybickiego(11), syna śp. Macieja (1).

Np. 3.     Taki sam akt z roku 1730, zeznany przez („Nobilis”) Pawła Rybickiego (112) syna śp. Wawrzyńca (11), itd.

II

Szlachectwo, względnie herb.

        W metrykach śp. Ojca mojego, Józefa Konstantego (1111-1) i śp. Stryja mojego Alojzego (1111-2), jako też w kilku metrykach ich potomków zapisane jest jako przydomek szlachecki słowo Żuk. W żadnych innych metrykach, ani też w aktach urzędowych, dotyczących przodków naszych niema tego przydomka, Ojciec śp. mojego Ojca i Stryja, śp. (Grzegorz) Józef (1111) Józef dwojga imion Rybicki, mój dziadek używać miał czasem – wedle tradycji rodzinnej – tego przydomka, jakkolwiek nie miał go wpisanego ani w swej metryce chrztu ani też w żadnych innych dokumentach a  także używał do lakowania pieczątki z herbem, mającym na zwykłej poprzeczną belkę z trzema gwiazdami i nasadzoną koroną szlachecką dwu skrzydłach husarskich, mającą na obręczy również trzy gwiazdy. Co to za pieczęć, niewiadomo, gdyż herbu takiego niema stanowczo pomiędzy herbami rycerstwa polskiego a niema go także w herbarzach szlachty niemieckiej. Był to więc prawdopodobnie jakiś dowolny produkt prowincjalnego rytownika. Natomiast w aktach Głównej Metryk Koronnej w Warszawie wpisani są Rybiccy herbu Pogoń I. Stwierdza to urzędowy wyciąg, wydany przez byłą Kancelarię Warszawskiego Generał Gubernatora, Oddziału „Archiwum Starych Aktów” z daty: Warszawa, 17. XI 1894 nr. 12474. Akt ten brzmi w urzędowym tłumaczeniu na język niemiecki jak następuje „Bestatigung. Seitens der Kanzeil des GeneralGouverneeurs In Warschau wird hiermit bestatigt, dass In Verzenchnissen der Edelleute im Konigreiche Polen einge ragenen Adeligen Geschlechtern Von Rybicki das Wappen Pogoń I zusteht”.

         Że to uprawnienie przysługuje właśnie naszej rodzinie, wskazuje między innymi także zawarty w Volumini Legum akt elekcji Augusta II z dnia 28 VI 1697 podpisany przez licznych Rybickich (z województwa Płockiego) a pomiędzy nimi także przez Macieja Rybickiego(1), naszego przodka, uwidocznionego w drzewie rodzinnym na drugim miejscu. (zob. Volumina Legum, wydanie z r. 1860, tom V, str. 442.)

         Z tego wynika, że używanie przydomka, Żuk względnie opisanego powyżej herbu niema podstaw prawnych i winno być zaniechane a natomiast przysłuża nam najlegalniej herb Pogoń I. Wykazują to również niektóre dzieła heraldyczne, zględnie herbarze szlachty polskiej, przyczym jedynie Żernicki (v. Żernicki – Szeliga Die Polnische Stammwappen ) podnosi zdziwienie co do wpisania tego herbu i rodziny w metryki koronne, gdyż jak twierdzi, przysłuża on tylko litewskim rodom książęcym: Czartoryski, Łukowski, Ostrogski, Radziwiłł, Sanguszko, Wiśniowiecki, Zbarazki. Uwaga ta budzi wielkie wątpliwości przez swoją nieścisłość historyczną co do niektórych rodów i ich herbów.

Zauważam że w Paprockim wpisany jest także: Rybicki Laurentiu de Radomskie, anno 1546. Czy to jednak nasz przodek niewiadomo.

III

Jak wyżej wspomniałem, rodzina nasza pochodzi właściwie z Królestwa a przeniesienie się jej do Małopolski spowodowane tem, że pradziad mój Franciszek Rybicki (111), przysłany był przez posiadacza Starostwa Lubaczewskiego, Andrzeja Mniszcha, jenerała Wielkopolskiego, ożenionego z Bruhlówną, córką ministra Saskiego – po pierwszym rozbiorze państwa do odebrania dóbr, należących do tego starostwa. Zamieszkał wtedy w Płazowie, w okolicy Lubaczowa.

        Co do dóbr starościńskich jako dóbr państwowych, względnie królewszczyzny, nadawanych dożywotnio zaznaczam, że Austria dobra takie zwyczajnie obejmowała i zaprowadzała w nich własne zarządy. Czy uczyniono i w Starostwie Lubaczowskim, nie wiem. Śp. Stryj Alojzy (1111-2) stwierdził, że dobra te sprzedał austryjacki rząd później Wojciechowi hr. Mierowi a ten znowu w r. 1830 Alfredowi hr. Potockiemu z Łańcuta.

       Pradziad Franciszek (111) przeszedł był prawdopodobnie, jako administrator do służby państwowej i do służby tej wstąpił później jego syn śp. Grzegorz/ Józef Rybicki (1111), mój dziad, który był początkowo na niższych stanowiskach w Verwaltugsamcie w Lubaczowie a w końcu został zarządcą lasów państwowych w Łomnie, gdzie po 50 letniej służbie się spensjonował. („ als Cameralguter – Verwalter), poczym na ostatnie lata życia zamieszkał u swojej córki Józefy z Rybickich Schmiedtowej (1111-5), żony właściciela dóbr Bełżec z przyległościami, gdzie umarł w r. 1848.

 IV

       Akty Grodzkie i Ziemskie wykazują, że rodzina Rybickich rozradzała się i przenosiła w różne strony Rzeczpospolitej. Znachodzi się ich w ziemi Kijowskiej, w Sanockiem itp. W aktach przemyskich znajdujących w Archiwum Lwowskim, znajduje się np. akt ślubny (intercyza) z r. 1740 w którym Paweł Rybicki (112), może ten sam który jest wymieniony w drzewie genealogicznym właściciel domu we Lwowie przy ulicy Garncarskiej wydaje swą córkę za Krasińskiego, regimentarza chorągwi Piatyhorskiej (Petyhorskiej). Jest on (Paweł Rybicki) w akcie nazwany „magnifikus”, a świadkiem ślubu był Potocki, starosta buczacki.

       W r. 1750 był znowu Józef Rybicki Starostą Kijowskim, - są i inne podobne zapiski w aktach, szczególnie w Sanockiem i Sądeckiem.

       Z powodu liczniejszego rozmnożenia naszej rodziny zamieszczam oddzielnie dodatkowe drzewo rodzinne to mojej ciotki Józefy z Rybickich Schmiedtowej (1111-5).

 V

       Śp. Stryj Alojzy (11110-2) pisze, że poznał jako młody aplikant adwokacki „wuja” N.Bielawskiego, radcę Wyższego Sądu Kraj. We Lwowie. Wnioskuję, że może śp. Józef miał jeszcze trzecią żonę – Bielawską. – To wątpliwe.

 VI

       Śp. Stryj Zygfryd (1111-3) urodzony około r. 1798 był prawdopodobnie synem Mrówczyńskiej. Śp. N.Jełowicki były starosta i weteran z r. 1863 mówił mi, że jesteśmy bardzo blisko „spokrewnieni”. Prawdopodobnie przez żonę śp. Stryja Ignacego (1111-4), który umarł w r. 1868 w Samborze. Także śp. Edwardowa Oczosalska, ur. Sozańska, późniejsza Cetner twierdziła, że jesteśmy kuzynami przez ciotkę Rybicką, którą w rodzinie nazywano świętą ciotką Rybicką”. – Była to prawdopodobnie żona Ignacego (1111-4), matka śp. Jana i śp. Emilii Rozenberg-Korzyńskiej, z domu jak sądzę Jełowicka albo Sozańska.

       We Lwowie mieszkał śp. Jan Konstanty Czerszyk, weteran z r. 1831. Zwałem go wujem. Był prawdopodobnie synem siostry śp.Krystyny z Schmiedtów Rybickiej , mojej babki. Był on ożeniony, z siostrą z Marją Darowską, siostrą śp. Mieczysława, również weterana z r. 1831.

Tadeusz Rybicki (1111-11)

 

Index osób występujących w piśmie T a d e u s z - T o m a s z - J ó z e f (1111-11) - s. Józefa - Konstantego (1111-1),

data, imię, nazwisko, miejsce.

 1546 -  Rybicki Laurentiu  (Wawrzyniec) de Radomskie     

              Adam Rybicki (0)

1676 -. Maciej Rybicki (1) - syn Adama Rybickiego (0)     LIW

1705 -   Wawrzyniec Rybicki (11)  - syn śp. Macieja (1)

1730Paweł Rybicki (112) („Nobilis”) syna śp. Wawrzyńca (11)

1740 - Paweł Rybicki (112)

1750 - Józef Rybicki - Starostą Kijowskim

1798 -  Zygfryd (1111-3)  - data urodzenia

1863 - Jan Konstanty Czerszyk, - weteran z r. 1831

1848 - Grzegorz/ Józef Rybicki(1111),   - zmarł w Bełżcu

            -Stryj Alojzy (11110-2)

1848 - Józefa z Rybickich Schmiedtowa (1111-5), - żona właściciela dóbr Bełżec z przyległościami

1863 - N.Jełowicki - były starosta i weteran z r. 1863

1868 -  Stryj Ignacy (1111-4), - który umarł w r. 1868 w Samborze.

N.Bielawskiego, - radca Wyższego Sądu Krajowego

Edwardowa Oczosalska, ur. Sozańska, - późniejsza Cetner

Emilii Rozenberg-Korzyńskiej

Jełowicka albo Sozańska.

Krystyny z Schmiedtów Rybickia  (żona ? dla Grzegorz / Józef Rybicki(1111) )


5. Teksty o rodzinie Rybickich od Heleny Mamoń - Styrna   do góry

     

Informacje te otrzymałem  od Heleny.


6. Nagrania rozmowy Mieczysława Jana (11110-1142)  z Józefem Romanem (1111-125)   do góry

Pod tym adresem znajduje się nagranie rozmowy Mieczysława Jana Rybickiego (1111-1422)  z Józefem Romanem Rybickim (1111-125) dokonane dnia 30 stycznia 1984 roku w Milanówku.  Wielkość pliku MP3 - 37Mb    http://mihurybi.website.pl/PUB/


7. Reprodukcje Szematyzmów Galicyjskich.  do góry

         Poniżej mamy fragmenty z Szematyzmów (spisów oficjeli galicyjskich) z lat 1808 - 1913. Wydawane one były co 3 - 4 lata. Pierwsze roczniki są po niemiecku (gotykiem) następne po polsku. Wybrałem i skopiowałem tylko te fragmenty, które dotyczą osób wymienionych w tym zestawieniu. Jeśli to było konieczne to stronę z nazwiskiem poprzedza inna karta naprowadzająca w jakim urzędzie "umieścić osobę". Daty przy nazwiskach są datami występowania danej osoby w Szematyzmach. Na końcu działu wymienieni są wszyscy pozostali występujący w Szematyzmach (w w/w wymienionym zakresie lat) Rybiccy.

Grzegorz Józef (1111) - syn Franciszka (111) 1815, 1820, 1826

J ó z e f - K o n s t a n t y (1111-1) - syn Grzegorza Józefa (1111)  - 1856, 1859 do 1862, 1870, 1897 do 1913

                    

A l o j z y (1111-2) - syn Grzegorza Józefa (1111)  -  1848, 1856, 1857, 1862 do 1905

KURATOROWIE, DYREKTOROWIE I URZĘDNICY ZAKŁADU NARODOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH Alojzy Rybicki 1889-1892

Jan Kanty Steczkowsk po odbyciu praktyki adwokackiej u Alojzego Rybickiego w Rzeszowie, zdał egzamin, złożył przysięgę adwokacką i został wpisany na listę członków palestry lwowskiej (w 1892 r.).

Z y g f r y d (1111-3) - syn Grzegorza Józefa (1111)  - 1826 do 1859

T a d e u s z - T o m a s z - J ó z e f (1111-11) - s. Józefa - Konstantego (1111-1 - 1897 do 1913

KURATOROWIE, DYREKTOROWIE I URZĘDNICY ZAKŁADU NARODOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH Rybicki Tadeusz 1880-1881

Z y g m u n t (1111-12) - s. Józefa-Konstantego (1111-1)  - 1897 do 1913

                  

M i e c z y s l a w (1111-14) -  s. Józefa-Konstantego (1111-1)  - 1897 do 1900

Zastawienie wszystkich Rybickich występujących w Szematyzmach w latach 1800 - 1913.

(kolorem czerwonym oznaczono osoby występujące (?) w powyższym zestawieniu)

            Franciszek       1897do1913
        
Żuk Józef Konstanty 1856, 1859, do 1862, 1870, 1897 do 1913
            Zygfryd             1826 do 1859

            Antoni               1856 do 1857
           Johan                1833
            Alojzy adwokat 1848, 1856, 1857, 1862 do 1905
           Józef Grzegorz 1808, 1820, 1826
            Zofia                 1882, 1884
            Ignacy von        1848, 1850, 1862 do 1905   (??)
            Walenty            1820
           Jan                    1875, 1897, 1905 do 1913
            Mieczyslaw       1897 do 1900
            Marcin               1881, 1882
            Walerian           1875
            Szymon             1911, 1913
            Stefan               1897 do 1913
            Tadeusz (Żuk)  1897 do 1913
            Zygmunt            1897 do 1913

            August               1905 do 1913
            Stanisław          1905 do 1913
            Bronisława        1905 do 1913
            Paulina              1913
            Marja                 1905
            Helena               1913
            Stanisława         1905 do 1913
            Aureliusz            1911 do 1913

    


8. Gedkom ,   drzewo jako PDF,   drzewo jako FTL   do góry


9.     do góry


10.   do góry


11. Rozmaite dziwne, najczęściej od rzeczy  do góry

 1. "Elektorów Poczet". Autor: Oswald Zaprzaniec z Siemuszowej Pietruski. Wydany we Lwowie w roku 1845. Zestawienie elektorów Augusta II z roku 1697. Ukazuje się tu paru Rybickich reprezentujących województwo Płockie. Występują w spisie: Maciej, Jan, Stanisław, Walenty, Wojciech. Być może, że Maciej to ten sam, który jest w tym drzewie jako: Maciej (1)  - syn Adama (0)   (pisze:  T a d e u s z -T o m a s z - J ó z e f (1111-11) - s. Józefa-Konstantego (1111-1) ) Tłumaczenie: "Spisano (sporządzono) na zamku w Liwie w ostatni piątek przed świętem Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny roku pańskiego 1676. Zostaje skwitowany szlachcic Maciej Rybicki(1) syn Adama Rybickiego (0), osobiście stawiający się przed urzędem (urzędnikiem) i w obecności pisarzy starostwa zamku w Liwie."

Pisze: (T a d e u s z -T o m a s z - J ó z e f (1111-11) - s. Józefa-Konstantego (1111-1) )  "W Volumini Legum akt elekcji Augusta II z dnia 28 VI 1697 podpisany przez licznych Rybickich (z województwa Płockiego) a pomiędzy nimi także przez Macieja Rybickiego(1), naszego przodka, uwidocznionego w drzewie rodzinnym na drugim miejscu. (zob. Volumina Legum, wydanie z r. 1860, tom V, str. 442.)"

 1.a W zestawieniu "Elektorzy Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego, i stronnicy Augusta III " występuje 4 Rybickich: Rybicki bez imienia Woj. Płockie,  Rybicki Jan - Woj. Podolskie, Rybicki Jan - Woj. Ruskie, Rybicki Mikołay - Woj. Płockie Głosowali oni w latach 1706 - 1709 na Stanisława Leszczyńskiego.

1.b Dot. Franciszka wysłanego do Lubaczowa: "Po śmierci Jerzego Mniszcha, ostatniego starosty lubaczowskiego, władze zaborcze zajęły w 1778 roku posiadłości starostwa. Utworzyły ekonomię lubaczowską, która przejęła zarząd nad tzw. dobrami kameralnymi ....."

1.c Tomasz Józef Rybicki (1111-11)  napisał: Franciszek Rybicki (111), "przysłany był przez posiadacza Starostwa Lubaczewskiego, Andrzeja Mniszcha, jenerała Wielkopolskiego, ożenionego z Bruhlówną, córką ministra Saskiego" – powinno chyba być -  "Jerzy August Wandalin Mniszech. (zm. 1778) Zawarł on w 1750 roku małżeństwo z Marią Amalią, córką Henryka Brula, wszechwładnego ministra skarbu Polski i Saksonii, na dworze króla Augusta III."

 2. Moja notatka w sprawie trudnego  Grzegorz/ Józef Rybicki(1111). Miał on córkę Józefe  Rybicką (1111-5), którą wydał za Schmiedta z Bełżca, ale co ciekawe (prawdopodobnie) sam ożenił się z Krystyną z tychże  Schmiedtów. Tadeusz Tomasz Józef Rybicki (1111-11) .  pisze o niej: "We Lwowie mieszkał śp. Jan Konstanty Czerszyk, weteran z r. 1831. Zwałem go wujem. Był prawdopodobnie synem siostry śp.Krystyny z Schmiedtów Rybickiej , mojej babki".

3. Co do Schmiedtów. (informacje ze strony www o Bełżcu) "Cerkiew służyła ludziom obrządku greko – katolickiego do 1837 roku. Zgodnie z odnalezionymi dokumentami jej stan był bardzo zły i wymagał remontu, dlatego w 1838 roku rozebrano część starej cerkwi i dzięki staraniom ówczesnego właściciela Bełżca (Stanisława Schmida) i ks. Leona Rozojewskiego została przebudowana".  http://www.belzec.pl/index.php?historia,0,0,pl

"W 1837 roku Bełżec przeszedł w ręce rodziny Schmidtów. Do 1840 roku właścicielem był Stanisław, a w 1843 dobrami zarządzał Tytus von Smidt".

4, Wyciąg z zestawienia szlachty wylegitymowanej w roku 1850. Wynika z tego, że na rok 1850 wylegitymowało się szlacheckim pochodzeniem 6 - ciu Rybickich. Byli to:

Józef - syn Józefa (630),

Wojciech Józef - syn Floriana  (631),

Józef Teofil Bronisław syn Tomasza (744),

Tomasz Damazy - syn Macieja (759),

Antoni Bonifacy - syn Antoniego (781),

Anastazy Wojciech - syn Wojciecha (795).

Który z nich był naszym antenatem?

     

 5. W spisie telefonów z roku 1930 znajduje się właściciel ziemski Rybicki Z. w Żabokrzykach powiat Dubno.

 
Kopia z książki telefonicznej, dwór w Żabokrzykach, fragment mapy.

6. W opracowaniu "SPIS SZLACHTY KRÓLESTWA POLSKIEGO" wykonywanego prawdopodobnie od czasu ukazania się ukazu (25 czerwca 1836) aż do roku 1851, mamy kilku Rybicki (obok nazwisk i imion prawdopodobnie numery pod którymi gdzieś można te zapisy znaleźć).

Mamy tu 7 Rybickich:

Rybicki h. POGOŃ 1. Józef, syn Józefa 630
Wojciech Józef, s. Floryana 631
Józef Teofil Bronisław, s. Tomasza 744
Tomasz Damazy, s. Macieja 759
Antoni Bonifacy, s. Antoniego 781
Anastazy Wojciech, s. Wojciecha 795

I w dodatku: Rybicki h. POGOŃ.
Waleryan Mikołaj Paweł, syn Tomasza 858

Jak widać Informacje z punktu 4 prawie się pokrywają z informacjami z punktu 6.

 

do góry

 

 

Zestawienie wszystkich osób  występujących w tym drzewie.

(linki do opisów zostaną uruchomione po zamknięciu listy)

 

Individual

Relationship to Mateusz Adam Rybicki (0)

Civil

Canon

(0), Mateusz Adam Rybicki

Self

   

(01), Maciej Rybicki

son

I

1

(11), Wawrzyniec Rybicki

grandson

II

2

(111), Corka ????

great(2)-granddaughter

IV

4

(111), Franciszek Rybicki

great-grandson

III

3

(1111), Grzegorz Józef Rybicki

great(2)-grandson

IV

4

(1111-1), Józef Konstanty Rybicki

great(3)-grandson

V

5

(1111-11), Tadeusz Tomasz Józef Rybicki

great(4)-grandson

VI

6

(1111-111), Pawel Hieronim Rybicki,

great(5)-grandson

VII

7

(1111-1111), Dziecko 1

great(6)-grandchild

VIII

8

(1111-1112), Dziecko 2

great(6)-grandchild

VIII

8

(1111-112), Andrzej Franciszek Mojzesz Rybicki

great(5)-grandson

VII

7

(1111-113), Anna Rybicki

great(5)-granddaughter

VII

7

(1111-12), Zygmunt Rybicki

great(4)-grandson

VI

6

(1111-121), Antoni Rybicki

great(5)-grandson

VII

7

(1111-122), Mieczyslwa Rybicki

great(5)-grandson

VII

7

(1111-123), Stanislaw Rybicki (All doc's ?)

great(5)-grandson

VII

7

(1111-1231), Stanislaw Rybicki

great(6)-grandson

VIII

8

(1111-12311), Magda

great(7)-granddaughter

IX

9

(1111-12312), Córka, brak danych

great(7)-granddaughter

IX

9

(1111-1232), Zygmunt Rybicki

great(6)-grandson

VIII

8

(1111-12321), Córka, brak danych

great(7)-granddaughter

IX

9

(1111-12322), Córka, brak danych

great(7)-granddaughter

IX

9

(1111-124), Maria Rybicki

great(5)-granddaughter

VII

7

(1111-125), Józef Roman Rybicki

great(5)-grandson

VII

7

(1111-1251), Hanna Rybicki

great(6)-granddaughter

VIII

8

(1111-1252), Andrzej Rybicki

great(6)-grandson

VIII

8

(1111-12521), Dorota Rybicki

great(7)-granddaughter

IX

9

(1111-125211), Olga Rybicka Grzelak

great(8)-granddaughter

X

10

(1111-125212), Maciej Rybicki Grzelak

great(8)-grandson

X

10

(1111-1253), Krystyna Rybicka

great(6)-granddaughter

VIII

8

(1111-126), Stefan Rybicki

great(5)-grandson

VII

7

(1111-1261), Anna ??? lub syn ???

great(6)-granddaughter

VIII

8

(1111-13), Leontyna Rybicki

great(4)-granddaughter

VI

6

(1111-14), Mieczyslw Rybicki

great(4)-grandson

VI

6

(1111-141), Michal Waclaw Rybicki

great(5)-grandson

VII

7

(1111-142), Tomasz Marian Rybicki

great(5)-grandson

VII

7

(1111-1421), Danuta Wanda Julia Rybicki

great(6)-granddaughter

VIII

8

(1111-1422), Mieczyslaw Jan Rybicki

great(6)-grandson

VIII

8

(1111-14221), Tomasz Mieczyslaw Rybicki

great(7)-grandson

IX

9

(1111-142211), Aleksandra Victoria

great(8)-granddaughter

X

10

(1111-143), Jerzy Leopold Józef Rybicki

great(5)-grandson

VII

7

(1111-144), Kazimiera Zofia Jadwiga Rybicki

great(5)-granddaughter

VII

7

(1111-145), Józef Stefan Rybicki

great(5)-grandson

VII

7

(1111-1451), Michal Hubert Rybicki

great(6)-grandson

VIII

8

(1111-14511), Marcin Rybicki

great(7)-grandson

IX

9

(1111-14512), Janina Maria Rybicki

great(7)-granddaughter

IX

9

(1111-14513), Jakub Krzysztof Rybicki

great(7)-grandson

IX

9

(1111-1452), Barbara Agnieszka Rybicka

great(6)-granddaughter

VIII

8

(1111-146), Wladyslaw Rybicki

great(5)-grandson

VII

7

(1111-147), Mieczyslawa Rybicki

great(5)-granddaughter

VII

7

(1111-1472), Krzysztof Wierzchon

great(6)-grandson

VIII

8

(1111-14721), Krzysztof Wierzchon

great(7)-grandson

IX

9

(1111-147211), Michal Wierzchon

great(8)-grandson

X

10

(1111-14722), Anna Wierzchon

great(7)-granddaughter

IX

9

(1111-147221), Anna Tyrpa

great(8)-granddaughter

X

10

(1111-147222), Córka Tyrpa

great(8)-granddaughter

X

10

(1111-14731), Marian Wierzchon

great(7)-grandson

IX

9

(1111-14732), Dorota Wierzchon

great(7)-granddaughter

IX

9

(1111-147321), Krzysztof Kapustynski

great(8)-grandson

X

10

(1111-147322), xx

great(8)-grandchild

X

10

(1111-14733), Urszula Wierzchon

great(7)-granddaughter

IX

9

(1111-147331), Córka? Rokicki

great(8)-granddaughter

X

10

(1111-15), Maria Michalina Józefa Rybicki

great(4)-granddaughter

VI

6

(1111-2), Alojzy Rybicki

great(3)-grandson

V

5

(1111-21), Stanisaw

great(4)-grandson

VI

6

(1111-3), Zygfryd Rybicki

great(3)-grandson

V

5

(1111-31), Eugenia Rybicka

great(4)-granddaughter

VI

6

(1111-311), Maria Eminowicz

great(5)-granddaughter

VII

7

(1111-3111), Helena Kruszyński

great(6)-granddaughter

VIII

8

(1111-31111), Jadwiga Styrna

great(7)-granddaughter

IX

9

(1111-31112), Helena Styrna

great(7)-granddaughter

IX

9

(1111-32), Tomasz Rybicki

great(4)-grandson

VI

6

(1111-4), Ignacy Rybicki

great(3)-grandson

V

5

(1111-41), Jan

great(4)-grandson

VI

6

(1111-42), Emilia

great(4)-granddaughter

VI

6

(1111-5), Józefa Rybicki

great(3)-granddaughter

V

5

(112), Pawel Rybicki

great-grandson

III

3

(222), Tomasz Warchalowski

grandfather of the wife of the great(4)-grandson

   

(222-2), Józef (Leopold?) Warchalowski

father-in-law of the great(4)-grandson

   

(222-21), Wanda Józefa Warchalowski

wife of the great(4)-grandson

   

(222-22), Zdzislaw Sylwester Warchalowski

brother-in-law of the great(4)-grandson

   

(222-23), Janina Warchalowski

sister-in-law of the great(4)-grandson

   

(222-24), Mieczyslaw Tomasz Warchalowski

brother-in-law of the great(4)-grandson

   

(222-25), Bronoslaw Stanislaw Warchalowski

brother-in-law of the great(4)-grandson

   

(222-26), Jadwiga Warchalowski

sister-in-law of the great(4)-grandson

   

(222-27), Kazimierz

brother-in-law of the great(4)-grandson

   

(331-1), Wiktor Slawosz RYBICKI

father-in-law of the great(6)-granddaughter

   

(331-11), Krzysztof RYBICKI

husband of the great(6)-granddaughter

   

(4111), Marcin Siuta

father-in-law of the great(5)-grandson

   

(41111), Janina Maria Siuta

wife of the great(5)-grandson

   

????, Krasinski

husband of the great(2)-granddaughter

   

Aleksander

father-in-law of the great(4)-granddaughter

   

Bielanska, Franciszka

mother-in-law of the great(4)-grandson

   

Bielawska, ????

wife of the great(2)-grandson

   

Broniszewska, Maria

wife of the great(6)-grandson

   

Bulharyn

wife of the great(5)-grandson

   

byla, ??? Podobno

wife of the great(2)-grandson

   

Cwalinska, Lidia

wife of the great(6)-grandson

   

Cybulska, Karolina

grandmother of the wife of the great(4)-grandson

   

dabych, Brak

wife of the great(5)-grandson

   

danych, brak

wife of the great(6)-grandson

   

danych, Brak

wife of the great(6)-grandson

   

danych, Brak

wife of the great(6)-grandson

   

danych, Brak

wife of the great(5)-grandson

   

danych, Brak

wife of the great-grandson

   

Decowska, Stanislawa Feliksa

mother-in-law of the great(5)-grandson

   

Eminowicz, Olgierd

great(6)-grandson

VIII

8

Eminowicz, Stanislaw

husband of the great(4)-granddaughter

   

Eminowicz, Stanislaw

great(5)-grandson

VII

7

Eminowicz, Wanda

great(6)-grandchild

VIII

8

Gradecka, Ewelina

wife of the great(7)-grandson

   

Grzelak, Cezary

husband of the great(7)-granddaughter

   

Hermann, Paulina

grandmother of the wife of the great(4)-grandson

   

Irena

wife of the great(6)-grandson

   

Jedigar

husband of the great(6)-grandchild

   

Jedigar, Zulejka Maria

great(7)-grandchild

IX

9

Jelowicka, ????

wife of the great(3)-grandson

   

Kapustynski, Zbigniew

husband of the great(7)-granddaughter

   

Korzynski, Rozenberg

husband of the great(4)-granddaughter

   

Kozierska, Stanislawa Maria zd

mother-in-law of the great(6)-granddaughter

   

Kruszyński, Stanislaw

husband of the great(5)-granddaughter

   

Kto?, ??? -

wife of the grandson

   

Madej, Barbara

wife of the great(6)-grandson

   

Michalski

husband of the great(4)-granddaughter

   

Micholowicz, Zenon

husband of the great(5)-granddaughter

   

Mierzyńska, Felicja

mother-in-law of the great(4)-grandson

   

Mierzynski, Aleksander

grandfather of the wife of the great(4)-grandson

   

Mroczkowska, Maria

wife of the great(3)-grandson

   

Mrówczyńska, I- ???

wife of the great(2)-grandson

   

Muszyny, Maria Merlet z

wife of the great(6)-grandson

   

Neuman, Jozef

father-in-law of the great(5)-grandson

   

Neuman, Stefania

wife of the great(5)-grandson

   

Nikorowicz, Eugenia Karolina

wife of the great(5)-grandson

   

Pańczak, Olga zd

wife of the great(4)-grandson

   

Rakiej, Jolanta

wife of the great(6)-grandson

   

Rogal, Magdalena zd

wife of the great(7)-grandson

   

Rokicki, Rszard

husband of the great(7)-granddaughter

   

Rozenstock, Jan Aleksander

husband of the great(4)-granddaughter

   

Seidman, Agata

mother-in-law of the great(4)-granddaughter

   

Smolka, Karol

father-in-law of the great(4)-grandson

   

Smolka, Zofia-Franciszka-Karolina

wife of the great(4)-grandson

   

Stefania

wife of the great(5)-grandson

   

Styrna, Ryszard

husband of the great(6)-granddaughter

   

Szczepula, Barbara

wife of the great(6)-grandson

   

Sztecel

husband of the great(5)-granddaughter

   

Tarnawska, Michalina Wiktoria

wife of the great(3)-grandson

   

Tyrpa, Andrzej

husband of the great(7)-granddaughter

   

Tytus, Schmiedt Stanislaw lub

husband of the great(3)-granddaughter

   

Wierzchon, Jan

husband of the great(5)-granddaughter

   

Wierzchon(1111-1471), Jerzy

great(6)-grandson

VIII

8

Wierzchon(1111-1473), Andrzej

great(6)-grandson

VIII

8

Zajdler, Maria p.V.

wife of the great(5)-grandson

   

 

                                               Michał Rybicki  :   miry@univ.gda.pl